خریدِ واجب…

از دست فروش های خانم خرید.کنید
این زن عفت خودش را حفظ کرده…

و بجای تَن فروشی
دست فروشی میکند

یک لیف برای ما قیمتی ندارد..
اما او باهمان پول…زندگی اش را میچرخاند

منبع: سایت محفل غم