برای مهربان بودن تنها دیوار کافی نیست ..

برای مهربان بودن تنها دیوار کافی نیست،
دل مهربان هم میخواهد…
بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

منبع: سایت محفل غم