خود گنه کاریم و از دنیا شکایت میکنیم ….

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت میکنیم…

غافل از خود دیگری را هم قضاوت میکنیم…

کودکی جان میدهد از درد و قفر و ما هنوز…

چشم میبندیم و هر شب خواب راحت میکنیم…

 

منبع: سایت محفل غم