هیچ کس بر دیگری برتری ندارد… آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند!
و آن هنگامی است که بخواهد دست افتاده ای را بگیرد و از زمین بلند کند مهربان باشیم.

منبع: سایت محفل غم

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…
بيايم شب عيدي دست ديگر بگيريم…

منبع: سایت محفل غم

از دست فروش های خانم خرید.کنید
این زن عفت خودش را حفظ کرده…

و بجای تَن فروشی
دست فروشی میکند

یک لیف برای ما قیمتی ندارد..
اما او باهمان پول…زندگی اش را میچرخاند

منبع: سایت محفل غم

کجاست اون معصومیت ٬ اون صمیمیت ٬اون عشق و سادگی که تو وجود تک تکمون بود .
چی میشد با زیاد شدن سن و سالمون خصوصیات خوبمون کم نمیشد !!!

منبع: سایت محفل غم