کودکی در حال مرگ از فرط گرسنگی و لاشخوری که برای مرگش ثانیه شماری میکند.

کوین کارتر (عکاس) چند ماه پس از ثبت این عکس به افسردگی شدیدی مبتلا شد و خودکشی کرد !

 

منبع: سایت محفل غم