دوستت دارم ای بهترین بهانه ام…

لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست…
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد…
لمس کن نوشته هایی را
که لمس ناشدنیست و عریان…
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را


خیلی دوستت دارم، خب؟

که خیس اشک است و پر شیار…
لمس کن لحظه هایم را…
تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم٬
لمس کن این با تو نبودن ها را
لمس کن…
همیشه عاشقت میمانم
دوستت دارم ای بهترین بهانه ام

کجاست اون معصومیت ٬ اون صمیمیت ٬اون عشق و سادگی که تو وجود تک تکمون بود .
چی میشد با زیاد شدن سن و سالمون خصوصیات خوبمون کم نمیشد !!!

منبع: سایت محفل غم