میگویند فرشته ها همیشه هستند و برایت ازخدا آرزوهای زیبا تمنا میکنند…
فرشته اول مادر و فرشته دوم پدر.
دستهایشان آنقدرگرم است و قلبهایشان آنقدربزرگ
که بادعایشان عاقبتمان بخیر میشود.

منبع: سایت محفل غم