هیچ چیز ماندگار نیست، شاید ما سهم خود را از جهان هستی بیش از نیازمان کسب کرده ایم ، دستی بگیریم که روزگاری کوتاه در انتظار ماست
سعی کنیم در این ایام اطرافیان و آشنایان تهی دست را یاری کنیم.

منبع: سایت محفل غم