هیچ چیز ماندگار نیست، شاید ما سهم خود را از جهان هستی بیش از نیازمان کسب کرده ایم ، دستی بگیریم که روزگاری کوتاه در انتظار ماست
سعی کنیم در این ایام اطرافیان و آشنایان تهی دست را یاری کنیم.

منبع: سایت محفل غم

کشتی نساز ای نوح
طوفان نخواهد آمد
بر شورزار دلها
باران نخواهد آمد
شاید به شعر تلخم
خرده بگیری اما …..
جایی که سفره خالیست
ایمان نخواهد امد

منبع: سایت محفل غم

هیچ کس بر دیگری برتری ندارد… آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند!
و آن هنگامی است که بخواهد دست افتاده ای را بگیرد و از زمین بلند کند مهربان باشیم.

منبع: سایت محفل غم